Bahrain, 2-5-10 Taka, 1998, VF(-), p18

Serial Number: 318980