Egypt, 25-50 Piastres - 1 Pound, 2002/2008, UNC, (Total 3 banknotes)

25 Piastres, p57; 50 Piastres, p62o; 1 Pound, p50f

Price: 4 USD