China, 1-2 Fen - 1-2-5 Jiao, UNC, (Total 5 banknotes)

1-2 Fen, 1953, p860-p861; 1-2 Fen - 1-2-5 Jiao, 1980, p881-p883