China, (Total 4 banknotes)

2 Jiao, 1980, AUNC, p882; 5 Jiao, 1980, FINE(+), p883; 2 Yuan, 1990, XF(-), p885; 5 Yuan, 1980, AUNC(-) p886

Serial Number: IY52314961, UT07358397, PF66257835, PA32897793