China, 1-5-5 Yuan, (Total 3 banknotes)

1 Yuan, 1996, XF, p884; 5 Yuan, 1950, XF(+), p886; 5 Yuan, 2005, XF, p903

Serial Number: XF47145520, EJ67385154, RQ51489976