Brazil, UNC, (Total 5 banknotes)

50 Cruzeiros on 50 Cruzados Novos, 1990, p223; 100 Cruzeiros, 1990, p228; 100 Cruzados, 1987, p211c; 5 Cruzados Novos on 5.000 Cruzados, 1989, p217; 5.000 Cruzeiros, 1993, p232c