China, 1 Fen,1 Jiao, 5 Jiao, 1 Yınhang, 2 Yınhang, 5 Yuan, 1952/1998, VF (Total 6 banknotes)